Nò rusce e nò musce: cinguetta il fringuello…

di Arcangelo Lamola

Vincenzo : e viste’ u sinneche’ sa scancellat da Facebook !!

Giovanni :nah! e piccè ?

Vincenzo :Dice’ cha se discene nu sbuenn de studecarie e nu serv a ninde’ !!! j’dd ten da fà cose kiù mportante…. adda parlà cu l’ cristiane buen nuopò perdè timpe cu massaie e pensionati ca nun ten’n nind da fa!!

Giovanni :Na è mò? io cum agghia fa? dov’agghia scriver tutt’ le puttanat’ mie? accussi nun m’ divert e non pozz pass’ u timb?

Vincenzo : Tranquillo Cumbà ste notr’ affar d’internet, l’a dicr’ a Carmelina, a piccenna toa, ca tu scaric da Internet. Ste na cidd’ disegnata. U truev’ addà sus… addà scriv’ !! fac’ i “cinguettii” a ditt’…

Giovanni :seee mò!! aggh’ mis do ann’ p’ capì Facebook e mò agghia capì accom’ “fischia” ‘na cidd’ ?
ma famm’ u favor cumbà Vicinz !!

Vincenzo : nun’ è difficil’ bast’ ca c scriv’ a stà indr’ a 140 caratteri, ‘nzomm a scriv’r picch’ altrimenti a cidd’ nun “cinquetta”

Giovanni :Pur’!! jè d’ poc’ parole stu Sindac’ .. Vabbò speriam’ buen’ cu a sort ‘naccumpagn … ma poi c’ je ca u legg addà sus!! boh.

Vincenzo : boh! ‘jdd sap!! dic ca pur’ Trump, u president’ d’ll america scrive add’ sus!!

Giovanni :Se!! ve finisc’ ca s’ parln tra d lor’ e n levn’ pur a mutua !! Pur stu problem stè!!! Ma tu ‘ca u tin stu cos’ su u telefono ‘e capit qualche cosa?

Vincenzo : Eh cè n’gvol!! Basta cà u circ’ adda sus poi fai “follow” poi fai “tweet” e poi a fà a @ e a scrivr’ u nom suo, però tutt’ attacat’, e poi ‘a mettr’ # a do serv’

Giovanni :Se !!! vabbò ‘amm capit’ tutt’ cos! stu sindac’ nu vol fastid’ !!! io gia quann’ scett’ a munnezz c’ nu stè u cassonett apert a mengh ‘nterr figurt’ tu c’agghia scriver @ # e tutt’ st’ cos!! MA FAMM U FAVOR!!

Vincenzo : Aspe’ a vdc ce scriv’!! Frasi famose… pensieri suoi.. però ogni tant’ a scriv’ na cosa bon!! sta nu’ problem’ però!! jesse’ scritt “da Crispiano” nu ste scritt’ “da Taranto” Boh nun giu capisc , forse sta a sasizza bon’ addà e scriv’ quann’ ste mangh boh?

Giovanni :Sto pur’ l’aria bon addà!!

Vincenzo : comunque Giuann, adda esser’ nu tip tranquill’. Bast’ ca face tutt le cose buen e anzimate pu’ rest ca scriv’ o non scriv u sapim’ a dò stè e u sce truam’di persona!!

Giovanni :Ce tagghia dicr’ Vicinz’ mie a come si dic “ Amma vdè !! diss ‘u cecat “…

@paperorossoblu

FacebookTwitterGoogle+

Lascia un commento